Ching yan yan

種子 (255分)

讚好 收藏 分享
0-6個月,7-12個月,1-2歲,2-3歲,3-6歲 | 1 / 8591 | 2016-02-01 16:28

黃藥水 [ 已解答 ]

我問吓,現在係唔係唔可以用黃藥水塗傷口呢?

香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系

關於專家

2016-02-05 15:01

黃藥水(Acrinal) 殺菌力甚差,已不建議使用,現時普遍使用的消毒藥水是殺菌效果強的優碘(Povidine Iodine) ,但對於新生嬰兒,燒傷或燙傷的,或大面積的傷口,就不適宜使用,要請教醫生啊!
以上提供的資料,只作參考用途!
以上資料由註冊護士整理,經香港大學名譽助理教授陳振榮醫生審批!


匿名

請先登入

發表意見

匿名發表